Condicions generals de compra on-line


L'empresa propietària del domini www.barcelonaholiday.es/ca és BARCELONA HOLIDAY EXPERIENCES SL amb domicili social en Avda. Diagonal, 449-4RT amb NIF B70888367 amb email de contacte: info@barcelonaholiday.es i número de telèfon: 627929193.

Condicions generals de la contractació de serveis on-line.

Les presents condicions generals de compra o contractació s'apliquen a totes les transaccions comercials realitzades a la nostra pàgina Web www.barcelonaholiday.es, domini del qual és titular BARCELONA HOLIDAY EXPERIENCES SL amb CIF b70888367, i domicili a Avda. Diagonal, 449-4rt Barceclona 08036.

Qualsevol comunicació es podrà dirigir al domicili social anteriorment indicat, al telèfon 627929193 o l'adreça de correu electrònic info@barcelonaholiday.es.

Condicions generals de la contractació de serveis on-line:

-El client haurà de presentar el tiquet d'haver abonat l'excursió en el punt de partida a Barcelona. Recomanem estar present en el punt 15 minuts abans de l'horari de sortida previst. Les sortides seran molt puntuals, la no presencia no donarà dret a cap devolució ni reclamació.

-Les hores assenyalades per sortir en tots els punts dels itineraris seran sempre exactes. Les de les arribades són aproximades ja que depenen de l'estat del tràfic.

-L'empresa pot modificar l'itinerari i els horaris a causa d'una causa de força major o prou justificada.

-Els clients han de seguir les instruccions del guia durant tota l'excursió, doncs és ell qui té l'autoritat i potestat per solucionar les possibles incidències que puguin sorgir.

-L'empresa es reserva a tot moment el dret d'admissió cap a algun passatger que amb la seva conducta inadequada molesti a altres membres del grup o dificulti el desenvolupament normal de l'excursió.

-Qualsevol abandó voluntari del grup o la incompareixença en les hores de sortida indicades no generarà cap dret de posterior devolució, ni reclamació. L'autocar continuarà el seu recorregut previst, no esperarà, tret que es tracti d'incidència inexcusable i prèviament comunicada al guia.

-L'empresa no es responsabilitza de cap robatori o substracció durant l'excursió.

-Cancel·lació de l'excursió per iniciativa del viatger: Es retornarà el 100% de l'import només si es comunica a l'empresa amb 24 hores d'antelació a l'hora de la sortida de l'excursió.

-En cas de cancel·lació de l'excursió per decisió de l'empresa, es retornarà íntegrament l'import abonat.

Activitat.

BARCELONA HOLIDAY EXPERIENCES SL ofereix un serveis d’excursions d’un sol dia, sent la informació subministrada en el website www.barcelonaholiday.es la vigent al moment de l'oferta. BARCELONA HOLIDAY EXPERIENCES SL, es reserva el dret a modificar l'oferta comercial presentada en el website (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) a qualsevol moment. BARCELONA HOLIDAY EXPERIENCES SL fa tots els esforços dins dels seus mitjans per oferir la informació continguda en el website de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè a tot moment a la voluntat del BARCELONA HOLIDAY EXPERIENCES SL, es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, BARCELONA HOLIDAY EXPERIENCES SL li comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la compra sense cap cost per la seva banda.

Seguretat i confidencialitat

BARCELONA HOLIDAY EXPERIENCES SL garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves comunicacions amb els seus clients.

Totes les operacions de pagament on-line es realitzen a través d'un servidor segur, que protegeix les dades enfront d'intents de violació per tercers. Les dades del procés de compra es guarden en una base de dades dissenyada per a tal efecte.

Totes les dades facilitades pels nostres clients a www.barcelonaholiday.es o als seus empleats, seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de BARCELONA HOLIDAY EXPERIENCES SL, amb la finalitat que s'estableixi en cada formulari de recollida de dades. En aquest formulari es permetrà acceptar o no finalitats i usos diferents dels necessaris per al compliment del present contracte.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les reserves realitzades amb BARCELONA HOLIDAY EXPERIENCES SL se sotmeten a la legislació espanyola, i en cas de qualsevol conflicte o discrepància, les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten als Jutjats o Tribunals de Tarragona.

(+34) 627 92 91 93